Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
 
Van, vagy nincs Covid-19 ?
 
Legyen ismét tudásod és lesz jöv?d!

GYULA ÉS BÉLA TÖRZSEINKNEK KÖSZÖNHET?EN MARADHATOTT FENN AZ EREDETI PUSZTASZERI VÉRSZERZ?DÉSÜNK

896-ben a magyar törzsszövetség vezérei megkötötték a Pusztaszeri Vérszerz?dést, melyet Kurszán fejedelem alkotott meg, de Árpád azt elismerte. Ezen Vérszerz?dés alapja volt a 892-es Álmos által véghezvitt Etelközi Vérszerz?dés (Szulejmán /Török szultán 1520-1566/ vezérei a krimi-kánság területén Nagypályi romjai között megtalálták az Álmos tanfejedelem által megszerkesztett Jászvásári-etelközi vérszerz?dést, amely kimondta, hogy Nimród-Gilgames-Álmos nemzetségének minden egyes tagja egyenl? jogot biztosít az összes harcosoknak és nem engedélyezi a rabszolga- társadalmat, mert a legegyszer?bb harcosból is kiváló hadnagyok válhatnak). Elhelyezték ezen vérszerz?dést a vezéri székhelyeken, az eredetit Vác-Kurszánváron (itt a váci nádornál is volt egy példány, hogy a fejedelmek se lépjék túl a hatáskörüket), a másolatokat pedig Biharon, Csanádon, Egerben, Esztergomban, Kolozsváron, Gy?rben, Kalocsán, Pécsett és Veszprémben, az aranyasszonyok székhelyén. A vérszerz?dés lényegében az új ország építésének kezdete volt, egy olyan alkotmány, mely alapja volt a kés?bbi Aranybullának. Minden pontjának betartása fontos volt ahhoz, hogy a magyar törzsszövetség er?s és biztos lábakon álló országépít? munkáját megkezdhette.
 
Történelmi ismeret Atilláról és dinasztiájáról
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Mit csinál ezalatt Odoaker? Újra építi a lerombolt Aquileját, és elfoglalja Noricumot. Megtisztítja Itáliát a gótoktól. 487-ben a mai Krems környékén létezett Rugi-land-ot elfoglalja. 488-ban kiveri innen teljesen a longobárdokat (mai Alsó-Ausztria, a Dunától északra).
489-ben Theodorik gót törzsfõnök, aki a Balkánon csatát vesztett a Hunok ellen, a Julián Alpokon átkel és Odoaker ellen indul. Következõ adatunk 493. év és csak annyi, amint a nyugati történészek írják: Nagy Theodorik orvul meggyilkoltatta Odoakert, Itália királyát. És egyik sem felejti el aztán utána írni, hogy a germán-gótok ettõl kezdve 70 évig uralták egész Itáliát.
Mit építettek a germán-gótok Itáliában ezalatt a 70 év alatt? Nincs történelmi adat arra vonatkozólag, hogy valamit is építettek volna. Csak a germán-gót rombolásokról és pusztításokról beszélnek a régi írások.
Hol találhatunk adatokat Odoaker történelmi szerepére vonatkozólag? A már említett MH. könyv ismerteti a fenti adatokat a 127., 129. és 136. oldalon, és ez a hatalmas munka, tele adatokkal a gótokra és Hunokra vonatkozólag, csak háromszor említi Odoakert. Gondolja, hogy ennyi is elég Itália elsõ királyának, hiszen Hun volt és nem germán.
Menander is említi azt, hogy Odoaker volt a Hunok legfõbb vezére és a Loir melletti gall fejedelem. (Excerpta de Legationibus.) Sok adat van a Hunokról és Odoakerrõl Szent Szeverin Noricum Apostolának életrajzában.
 
Hírek Amerikából
 
A világok, a földek, és az ember teremtése.

A világok, a földek, és az ember teremtése.
Legyen végre rend a teremtés történetünk terén, földi világunkban az Ég rendje szerint. Ez legyen az els? lépés és majd ezután lehet a következ? lépés. Teremtésünk megismerése, elengedhetetlen, hogy megismerjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartunk és kik is vagyunk valójában! Hol van a teremtésben a helyünk, mi a szerepünk, felel?sségünk és kötelességünk.
A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.

1, IZ-TEN a végtelenekben s?rítette össze az Er?t. Az Er?b?l pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéb?l virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az ?s víz így lett az Anya-Er?, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (?sanyának) neveztük ?t.
6, Els? magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egekt?l a földekig és a földekt?l az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek el?tt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig ér? életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejéb?l kapja.
10, Az égig ér? üveghegy is ?. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, h?ség és makulátlanság igazsága.
 
A Magyarok nyilaitól ments meg uram minket!


"Decretum: Ugros eliminandos esse, azaz elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak

És persze már akkor is a németek szemében voltunk szálka. Csakhogy hiba csúszott a számításba. És ezt a "hibát" úgy hívják, magyarok.

2017-ben történik:

Eltelt 1100 év és a direktíva nem változott. Illetve néhány apróság azért mégis lenne. Például, hogy a liberális demokráciától fuldokló Németország és a nyugati akol többi államának gátlástalanul idióta vezet?i nemcsak minket szánnak prédának, hanem saját fényességes hátsójukat is önként és dalolva viszik Mohamed vérpadjára.

Ezekben a társadalmakban olyan sikeresen hackelték meg a józan észt, ami példátlan. De azt el kell ismerni, a liberáldiktatúra jeles vezet?i zseniálisat alkottak. El?ször is egy olyan rendszert (Európai Unió) hoztak létre, hogy "Miss Marple" legyen a talpán, aki felel?sségre vonható döntéshozót talál benne. Egy "uniót" meg milyen marha perel be?

Majd ezután a 2. világháború veszteseként büntib?l megkapták a "jólétet". Mert a modern rabszolgaság f? tartópillérre a jólét... az a jólét, aminek birtoklása bármilyen árat megér. Még akkor is, ha ez az ár a gyermekeink jöv?je.
 
Tüntetés az Egyesült államokban
 
2020 június 4-én gyásznap...


2020 június 4-én minden magyarnak történelmi tény kell legyen a Trianoni diktátum! Még más országokat, az ország lakosságát nem, de a magyarokat, a magyar népet sújtották a legszigorúbb büntetéssel! Az ország szétdarabolásával, családok szétszakításával! Legyen ennek a szörny?ségnek egyszer és mindenkorra vége!
2020-Június 4-én, véget ér az a gyalázat, amit a Magyarokkal, a Magyar Néppel elkövettek! A Kárpát hazát és a teljes magyarságot sújtó Trianonban, kollektívan egy teljes népet ítéltek halálra és sújtottak az igazságtalan döntéssel! Ez volt a Magyar Népnek a keresztre feszítésének napja! Ennek 2020 június-4-én lesz a 100-ik évfordulója...
Akkor mondjuk ki mindannyian egyszerre?! Vesszen Trianon! Legyenek átkozottak mind azok, akik ezt a gyalázatot kitervelték! Legyenek mindörökre átkozottak és sújtsa ?ket a magyar átok! Kerüljenek ?k is ebbe a helyzetbe! Legyen úgy ahogy "Gróf Aponyi Albert a beszédében mondta, Magyarország ott lesz azoknak az országoknak a temetésén akik ezt a gyalázatot kitervelték és ezt a gyíkos aljas halálos ítéletet, tervet, alá írták!"
Trianont jóvá kell tenni! Revíziót a Magyar Népnek!
Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelõsség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerzõdés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.
 
Emlékezzünk az Égi és földi lakók között kötött szövetségre!
Emlékezzünk az Égi és földi lakók között kötött szövetségre!
Az el?z? bejegyzésben a Szkíta, Hun és a Magyar teremtésünket ismertettem tártam elétek a Sumér teremtésben. Most az Égi és földi ember között kötött szövetséget fogadjátok szeretettel.
1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az ? változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL elválasztotta az Eget a Földt?l, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejéb?l, hogy majd kalász fakadjon bel?le – a Rendeltetés szerint.
3. Az Ég és a Föld szövetségévé a Fokost avatta, a Fokos és a Nádkosár hivatásául pedig a MUNKÁT rendelte.
4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost. Aranyból lett az ? Fokosa és ezüstb?l annak tokja. Feje lazúrk? és foka er?s mint a gátakat dönt? Égi Bika.
5. Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékesked? Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akiket már el?bb a Földre küldött, és most kegyes szemmel nézett rájuk.
6. Az Ég lakói mind köréje sereglettek, és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.
7. Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az Ég lakói és aztán – égi szózat kíséretében – átadták ÉN-LIL Szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors szerint használja azt.
8. Az Ég lakóinak szózata pedig ez volt: „Vegyétek ÉN-LIL Szent Fokosát örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg miközöttünk és ti közöttetek és a ti magotokból utánatok jöv? nemzedékek között.
 
Rengeteget hazudtak és hazudnak a mai napig!

Soha nem látott képek a Táltos-barlang belsejéb?l: hát ez az a felfedezés, amit megpróbáltak eltusolnia világ el?l

Tényleg létezhetett az emberiség eredetét rejt? fémkönyvtár? Hátborzongató, hogy ezekr?l senki sem beszél! A nemzetközi média 1969-ben hírt ad arról, hogy egy magyar származású kutató, Móricz János az ecuadori ?serd?ben egy let?nt ?si civilizáció eddig feltáratlan nyomaira bukkant a föld alatt.

Az ügy felkeltette többek között Erich von Däniken érdekl?dését is, aki „Az Istenek aranya” c. könyvében jelentette meg a történetet.

Hogyan is szól a történet, és mit is talált pontosan Móricz?

Dél-Amerikába emigrált honfitársunk 1964-t?l Ecuadorban végez kutatásokat egy német cég megbízásából. Régi térképek, iratok alapján az egykori Inka Birodalom területén elhagyatott aranybányákat keres.

A célja az, hogy újra megnyitja a bányákat, modernebb technológiával, hatékonyabb módon kinyerve a maradék nemesfémet. A perui határszélen fekv? Morona-Santiago tartományban megbarátkozik a shuar törzs tagjaival, akik a fejvadász jivaró népcsoport tagjai.

 
Bizonyíték Isten létezésére...Bizonyíték Isten létezésére!

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészb?l áll, de el?bb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészb?l áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremt?, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremt? létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárn?jének:
- “Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és min?ségben. Alapméret: kör alakú, átmér?je 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi er?k okozta bármilyen er?s kilengést!) A fal vastagsága alaptól a fels? szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felület?re kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan m?köd? komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít el?, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben.”
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 1.36 másodperc
52,490 egyedi látogató