Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Kinek a nevében jár el?
Azóta sem válaszolnak!!!
Csak érdekesség képen, hogy próbálj már felébredni!
Kik azok akik elhitetik veletek, hogy minden törvényes és jogalappal is rendelkezik!
Részlet a Navval folytatott levelezésemb?l (2018. év január hónap), melyre azóta sem kaptam választ! Csak gondolkodóknak!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Törvényességi és Felügyeleti F?osztály dr. Vizi Hajnalka f?osztályvezet? részre
Hivatkozással a XXXXXXXX iktatószámú levelére, melyben konkrétan nem kaptam érdemi választ, a következ? kérdésekre várnám megtisztel? válaszát!
El?zmény: Bírósági per, mely vitatható, de nem a NAV jogkörébe tartozik, mivel a nav végrehajtó szerv. S bár 2018 évt?l a joghatóság igazolása Ket.Tv. 22. §. 1.(bek) törlésre került, én már korábban kértem, igazolja, kinek a nevében, mely állam nevében jár el a NAV? Kinek kellene megfizetnem a tartozásom?
A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban Alaptörvény) átmeneti rendelkezéseibe (Magyar Közlöny 2011. évi 166. szám) azt olvastam (preambulum 5. pont), hogy megszakítja a jogfolytonosságot a Magyar Köztársasággal, de nem nyilvánítja ki a jogfolytonosságát egyik korábbi magyar állammal sem. Pedig azt híresztelték, hogy csak „átnevezték” az államot.
- Ha ugyanaz az állam, akkor saját magával jogfolytonos kell, hogy legyen, igaz?
- Ha megszakítják a jogfolytonosságot, akkor nem lehet ugyanaz az állam, csak más névvel, igaz?
- Ha meg nem ugyanaz az állam, akkor egy új államot hoztak létre, igaz?
- Ha új államot hoztak létre, akkor az, hogy átnevezték a magyar államot, az félrevezetése az embereknek, igaz?
- Ha új államot hoztak létre, ami egyetlen magyar állammal sem jogfolytonos, akkor ez az új állam nem a magyar állam, igaz?
- Ha ez az új állam nem a magyar állam, akkor idegen állam, igaz?
- Ha meg idegen állam, akkor a „Magyarország” elnevezés félrevezetés, átverés, igaz?
- Ha ez az új állam nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal, akkor hogyan lehetne annak jogutódja?
- Ha ez az új állam nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor hogyan szüntethette volna meg?
- Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, akkor a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, igaz?
- Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, így a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, akkor az ország területe meg a magyar állampolgárok most is a Magyar Köztársasághoz tartoznak, igaz?
- Ha ez így van, akkor hol van ennek az új, „Magyarország” fed?nev? államnak területe, és kik az állampolgárai?
- Ha ennek az új, „Magyarország” fed?nev? államnak nincs is területe, meg nincsenek is állampolgárai, akkor a „Magyarország” feliratú személyi igazolvány is egy hamis okmány, igaz?
- Ha ennek az új idegen államnak nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai, akkor az Alaptörvény hol és kire vonatkozóan van hatályban?
- Ha az Alaptörvény ennek az új államnak az alapító okirata, a régi államban nem lehet hatályban! De az újban sem lehet hatályban, hiszen annak meg nincs területe és állampolgárai, vagyis nincs hol és kire vonatkozóan kifejtenie a hatályát, igaz?
- Ha az Alaptörvénynek nincs hol és kire kifejtenie a hatályát, akkor sehol sincs hatályban, igaz?
Azt írják a jogtudósok, hogy ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik.
- Ha az Alaptörvény sehol nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik, igaz?
- Ha az Alaptörvény, mint jogszabály nem is létezik, akkor módosítani sem lehetett, nem igaz?
- Ha meg nem is lehetett módosítani, akkor az is csak átverése a Magyar Köztársaság területén él? magyar embereknek, igaz?
- Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor hogyan lehet rá, mint nem létez? jogra jogot alapítani?
- Ha az Alaptörvényre, mint nem létez? jogra, nem lehet jogot alapítani, akkor a rá alapított jogszabályok ugyancsak nem léteznek, így nem is lehetnek hatályban, igaz?
- Ha az Alaptörvényre, mint nem létez? jogra alapított jogszabályok nem léteznek, akkor rájuk sem lehet jogot alapítani, igaz?
Akkor melyik államban és milyen jog alapján m?ködnek a hatóságok?
Kérem, nevezze meg a fentiek alapján, hogy akkor a NAV melyik állam adóhivatala?
Nekem a magyar államnak kell adót fizetnem, nem egy idegen államnak, igaz?
Kérem a NAV és az Ön hivatalos állásfoglalását, hogy mi annak az államnak a tulajdonneve, amelynek az adóhivatalaként m?ködik! Kérem ezt az államot olyan formában megnevezni, hogy „X nev? állam”, mint például „Holland Királyság nev? állam”.
- Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor ez a vele megalapítani akart Magyarország fed?nev? új idegen állam hogy jött létre?
- Ha meg létre sem jött, akkor nem is létezik, igaz?
- Ha nem létezik, akkor hogyan lehet kormánya meg országgy?lése?
- Ha meg nem lehet kormánya, meg országgy?lése, akkor ez mind megint csak félrevezetése az embereknek, igaz?
- Ha hivatalosan a NAV nem tud eljárni a Magyar Köztársaság területén él? magyar emberekkel, velem szemben, akkor nem is tudunk kinek adót fizetni, mivel egy idegen állam részére nem kötelezhetnek adót beszedni, igaz?
S?t, a jogi álláspont alátámasztásáig nem csak jogunk, hanem kötelességünk is ezt megtagadni!
Alkotmány Általános rendelkezések
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képvisel?i útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3)2 Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom er?szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illet?leg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
Ön, mint jogi végzettséggel bíró személy, az Alkotmányunkat jól ismeri, annak paragrafusaival együtt, hisz tanulta is, tán fel is esküdött rá korábban! Ezért kérem, hogy tételesen a fenti kérdéseimre a választ megküldeni szíveskedjen! Hisz els? körben tisztázni kell azt a helyzetet, hogy kinek, mely államnak a kasszájába szedik be adóforintjainkat!!! Továbbá nekem nem olyan jelleg? jogvitám van Önökkel, ami magát az adó összegét vitatná, egyébként ahhoz is el?bb tudnom kell, hogy kivel is levelezem? Mely ország, mely állam adóhatóságával?
Természetesen a végrehajtás foganatosítása b?ncselekménnyé válik abban az esetben, ha ezt a jogi helyzetet nem tudják részemre jogszabályokkal alátámasztva tisztázni, továbbá, mivel igazolható módon – fel lett hívva a figyelmük a csalásra, így személyesen felel?sségre vonhatók lesznek anyagi- erkölcsi- és büntet?jogi értelemben, hisz parancsra, utasításra sem követhetnek el olyan b?ncselekményeket, melyet a Magyar Köztársaság jogrendszere nem enged meg. (A rend?r sem l?het a tömegbe parancsra békés tüntet?k közé, de más egyéb jogtalanságot is kötelessége felülbírálni, ha alá van támasztva jogilag, hogy a felettese tévedett!)
Felhívom a figyelmét, hogy nem kibúvót keresek az adó megfizetésére, csak nem óhajtom más nemzet (magánvállalkozás, cég) kasszáját gyarapítani.
Továbbá felhívom a figyelmét, hogy levelezésünket továbbra is közzé teszem, bárki számára elérhet? lesz.
Várom megtisztel? válaszát fenti kérdéseimre.
Szabó Hédi

13/2001. (X. 10.) IM rendelet
az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjárm? lefoglalás alóli mentességér?l
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következ?ket rendelem el:
1. § A bírósági végrehajtás során a természetes személy adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjárm? akkor mentes a foglalás alól, ha a becsértéke nem éri el
a) motorkerékpár esetén a 150 000 Ft-ot;
b) személygépkocsi esetén az 1,2 millió Ft-ot;
c) autóbusz esetén a 3,5 millió Ft-ot;
d) tehergépkocsi esetén a 3,5 millió Ft-ot;
e) nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az 5 millió Ft-ot.
2. § Ha a végrehajtás során a gépjárm? értékesítésre kerül, a befolyt vételárból az 1. §-ban foglalt összeg - a Vht. 170/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - az adóst illeti meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követ? 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév? ügyekben is alkalmazni kell.

Kedves Csoporttagok!
A megkeresések alapján a bankok és a behajtó cégek kérésére a közjegyz?k elkezdték tömegesen kiküldeni a fizetési meghagyásokat (FMH-kat). Ha MOKK-os levél érkezik, ami tértivevényes vagy ajánlott levél, akkor vegyék át. Tudom, hogy a felbontás után az elolvasottak okozhatnak dühöt, sokan össze is tépik ilyenkor a levelet. Nem szabad! 15 napon belül az alábbi levelet küldjék vissza a közjegyz?nek:
Tisztelt Közjegyz?!
Az Ön által ....... ügyszámon kiadott fizetési meghagyásban nyilvántartott tartozással sem összegszer?ségében, sem jogszer?ségében nem értek egyet, azt el nem ismerem, kifejezetten VITATOM, vele szemben ellentmondással élek !
Kelt: (helység, dátum)
név, aláírás
2 db tanú (név, lakcím aláírással)
Ha kinyomtatják a szöveget, akkor kellenek a tanúk!
Ha nincsenek tanúk, akkor saját kézzel írják meg a szöveget, írják az aláírásuk alá, hogy ezt a saját kezükkel írták és úgy adják fel a postán 15 napon belül!
Mindenki figyelje, ír-e vissza a közjegyz?, amire esetleg válaszolni kell. Ha kapnak ilyet, akkor keressenek meg nyugodtan.
Ha az ellentmondást beküldik, utána várható, hogy a bíróság küld egy VÉGZÉS-t, amire ellenkérelmet kell beadni 30 napon belül!
1. Az ellenkérelmet megírhatják maguk is, amiben betartják a megfelel? jogszabályokat, hivatkoznak a jogszabályokra és bírói gyakorlatra, majd a tárgyalásokon is képviselhetik magukat. VAGY
2. Az ellenkérelemmel megkeresnek egy ügyvédet és megbízzák a megírására. Ha szeretnének ügyvédi képviseletet, akkor írjanak az info@hitelsegitseg.com emailcímre és megírjuk Önöknek a feltételeket és a további lépéseket.
Ha az ellentmondást nem küldik meg a közjegyz?nek, ha az ellenkérelmet nem küldik meg a bíróságnak, akkor elég gyorsan elindulhat a végrehajtási eljárás Önök ellen, letilthatják a fizetésüket és akár a lakásukat, házukat is elvihetik.
Szóljanak az ismer?seiknek, hogy figyeljenek az ilyen levelekre és adják tovább, mit csináljanak!
 
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
 
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
 
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.55 másodperc
117,827 egyedi látogató