Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Ébredjetek Hunok Atilla népe!


Ébredjetek Hunok Atilla Népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és Magyarok
Oly nagy és dics? múlttal, egyetlen nép sem rendelkezik mint amivel a mi ?seink rendelkeznek. Nem vagyunk és nem is tartozunk a legkisebb népek táborába, mert ilyen nagy dics? nemes fényes, m?velt kultúrával, nem sok nemzet büszkélkedhet, mint a miénk.
Ez a mi ?si földünk, ez a mi ?shazánk. Innen indultak el és ide is tértek vissza el?deink ?seink. Földünkr?l indult el az élet, az ?si civilizáció. Zömében a találmányaink lévén sokat köszönhet nekünk az emberiség. Többek között nekünk volt köszönhet? a robbanás szer? m?szaki, kutatási fejl?dés. Sokat adtunk az embert segít? technika, m?szaki, elektronika, mez?gazdaság járm?, autó ipar és egyéb területeken elért fejl?désnek. Ezzel segítve könnyítve, a kétkezi munkát az élet szinte minden területén
m?szaki fejl?dést.
Két dolgot akarok bizonyítani. Egyik az, hogy népünk magas mûveltségébõl táplálkozott egész Európa és a késõi mai utókor szégyene az, hogy nem saját nemzetünk dicsõségére és történelemformáló szerepünk bizonyítására használja fel a régészet igazságait. A másik pedig annak a valóságnak az ismételt megerõsítése, hogy a gepidák nem germánok, hanem Hunok voltak.
Ugyanis a megnevezett munka így számol be a gepidák történetérõl. A gepidák elõtörténetérõl nehéz írni. Egyetlen sornyi tárgyilagos forrásadat sem említi õket. Ami keveset tudunk róluk, azt halálos ellenségeik, a gótok és longobárdok krónikáiból kell kihámozni. Tehát, ha halálos ellenségeik éppen a gótok és a többi germán népek voltak, akkor õk nem lehettek germánok. Van azonban egy érdekes, harmadik bizonyítékom is.
 
Újabb gyermek áldozata van a vakcinánakMuszáj hogy hallatsszon hogy vannak problémák , az elrabolt gyermekekkel már 30-éve . Nem csak elrabolják a gyermekeket hanem ölik is . Velünk van Branka Jovity anya Andriának . Amely meg van ölve vakcinával . Anya beszéde : Polgárok testvéreim én vagyok az az anya mely mondja : ne adjátok gyermekeiteket a gonosznak . Andria fiam született : Augusztus 27-én .Elvittem az els? orvosi vizsgára , de nem vakcinára . 1kg-750gr volt . És többé nincs . A ti gyermekeitek el van rabolva az enyém meg van ölve . Ne adjátok a mi gyermekeinket , védjük . Igazság az igazságra . Nincs itt Bíróság Szemet Szemé , Fogat Fogé . Várom az Orvosi jelentést . Meglátom mi van odaírva . Ugyanúgy Nagykikindán is meg lett ölve egy kisbaba , neki is volt vér a Fül-ében és az Orrában . Ha TI nem gyújtótót- tatok gyertyát a saját gyermeketek sírján , a-kor TI nem tudjátok mi az . Megyünk végig . A szülök fognak ítélkezni . Van -e Sziletek hallgatni és adni a saját gyermekeiteket ? Én kérlek benneteket térgyelve : Ne adjuk gyermekeinket többé ! Nem adjuk gyermekeinket többé !!!!
 
Kényszer oltások jöhetnek
Többen is rám írtatok hogy a kényszeroltási tervezetet vagy törvényt ki hogy hívja juttassam már el.
Tessék:
1997. évi CLIV. törvény [ Eütv. ] módosítása
Hatály: 2021.I.1. - 2021.V.25.
Járványügy
56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fert?z? megbetegedések, a járványok megel?zése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fert?z? betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) * az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezeteket az e törvényben meghatározott intézkedések t?résére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelez? járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.
(3) Kötelez? járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére, azonban a beteget - az eset körülményeihez képest - ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
(4) * Az 57-74. §-ok alkalmazásában fert?z? betegen a fert?z? betegségre gyanús személyt is érteni kell. Fert?z? betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fert?z? betegségben szenved? személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fert?zés terjedési módjából adódóan feltételezhet?, hogy a fert?z? betegség kórokozója a szervezetébe került.
(5) * A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben meghatározott fert?z? betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderej? közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet el?idézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos formában, illetve a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan el?forduló betegség vagy állapot is.
(6) * A NER végrehajtása érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv ellátja a nemzeti NER tájékoztatási központ feladatait.
Véd?oltások
57. § (1) A véd?oltás célja a fert?z? betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása.
(2) * A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fert?z? betegségeket, amelyek esetében
a) életkorhoz kötötten,
b) megbetegedési veszély esetén, illet?leg
c) külföldre történ? kiutazás esetén a kiutazó költségén
kötelez? véd?oltás elrendelésének van helye. *
(3) * A miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás feltételeként a munkáltató költségére véd?oltási kötelezettséget írhat el?. *
(4) A véd?oltásra nem kötelezett személy kérésére - kiskorú esetében törvényes képvisel?je hozzájárulásával - orvosilag indokolt esetben véd?oltásban részesíthet?.
 
A nagy terv
ÚJABB ÉS ÚJABB BIZONYÍTÉKOK ARRA, HOGY A VÍRUS VILÁGPANDÉMIA EGY JÓL MEGTERVEZETT FORGATÓKÖNYV ALAPJÁN M?KÖDIK..
FONTOS !!!!
Ezt szépen megtervezték: 2010-A koronavírus járvány els? említése a Rockefeller Alapítvány honlapján jelenik meg
2012-Az amerikai Nemzeti Hírszerz? Tanács jelentése: 2030 el?tt új típusú vírusra kell számítani, amely a világ minden szegletébe eljut
2014-Az észak-karolinai laboratórium megkezdi a korona vírus mutációk kutatását. A csapatvezet? Ralph Baric professzor és asszisztense, Lisa Gralinski, Lengyel származású.
2015-moratóriumot jelentenek be az USA-ban, mert túl nagy veszélyt jelentenek a világra, ha a törzsek kijutnak.
2015-Baric a NATURE-ben tudományos munkát ad ki, ahol bemutatja a korábbi kutatások eredményeit.
Egy francia professzor áttekinti ezt a jelentést, azt írja: a vírus terjedésének röppályája kiszámíthatatlan lehet.
2016-a projektet áthelyezik a hadseregbe -
laboratórium Wuhanban, Kínában, amelyet a jöv? lehetséges biológiai háborújának összefüggésében hoztak létre.
 
Pusztaszeri alkotmány
Pusztaszeri alkotmány

1.) Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a hun-avar és a magyarok új törzs-szövetsége csakis Nimród véréb?l választ új fejedelmet. Ezek mindig az orosz­lános vagy turul-sasos nemzetségi családokból kerüljenek ki.

2.) Minden évben a fejedelmi személy köteles megjelenni az egész nép panaszo­sai el?tt, hogy a közösen szerzett föld birtoklásában hibák ne keletkezzenek. A föld javaiban mindenki részesedjen.

3.) Azok a nyolc törzsi vezérek, tárkány és böszörmény fejedelmek, akik a Tíz nyíl Szövetség nevében most megjelentek, sem a maguk, sem az utódaik leszármazásában a közös tanácskozásból ki ne rekesztessenek, mert ezért a földért a hun, avar és ma­gyar véreink már sok esetben az életüket áldozták fel. Itt mindhárom törzsi szövet­ségnek joga van élni.

4.) Ha valaki Nimród-Gilgames-Álmos vérei közül h?tlenné lenne a pusztaszeri vérszerz?déshez, akkor az uruki-mani kolostorba zárassék, hogy ott a Jász-síkság jó­létér?l gondolkozzon. Ha pedig utána is h?tlen lenne a népéhez, vére ontassék, mi­ként a szerz?dés alkalmával.

 
Mekkora átverés a holdra szállás?

 
Ez fog történni ha hagyjuk
 
Szkíta, Hun, Avar, Magyar díj

 
Az emberiség az út végére ért...
Vagy id?ben felébredsz végre, vagy megsemmisítésre kerül az emberiség!

 
A mai tanévnyitás margójára
Ha nem a saját szememmel látom nem hiszem el!
Minden türelem elfogy egyszer... Nem szoktam szidni senkit, elfogadok mindenkit és mindent, mert egyszer csak jobb lesz... Egyetlen dologban nem ismerek pardont..ha a gyerekeimr?l van szó.
Felháborít, hogy ma reggel nem engedték be ?ket az iskolába, szakadó es?ben kint álltak ünnepi ruhában, dudáltunk, üvöltöztünk.... A kicsik arcán folyt le a víz, sokan 20 percet álltak kint, eserny? nélkül, nejlonharisnyában, szandálban. A maszk a kis kezükben szintén elázva... Igen, én sem készültem eserny?vel, mert normál esetben 20 másodperc alatt befutnak a suliba.
A tanárok is szül?k... Nem értem... Emberek... Ezek a gyerekek holnap náthásak lesznek, mert ma megfáztak... Ezek a gyerekek nem értik mi történik... Tényleg... Mi történik... Veletek, velünk?
 
Meg a jó anyukájukat!
Meg a jó anyukájukat!
Most van itt az ideje, kilépni ebb?l az elme beteg rendszerb?l és a saját Hun-Szkíta erkölcsi és oktatasi rendszerünket el?venni, beindítani! Hagyni ezt a mocskot, mocskos rendszerüket, úgy is id? kérdése és maga alá temeti azokat, akik id?ben nem lépnek ki bel?le! Áldás Atilla Hun birodalmára! Nagy Bálint Hun Kende


Németh Noémi
8 órája
Egy középiskolai tanévnyitás -
2020. szeptember.

Ezt az intézkedést kaptuk mi szül?k.... ????
AKI EZT KITALÁLTA NEM PEDAGÓGUS!!!!!!
ÉS NEM IS EMBER!!!!!!!!!
No comment........ ????????????

Kedves Szül?k! Az évkezdéshez megkaptunk pár infót, ezt szeretném megosztani Önökkel.

Az évnyitó szeptember 1. kedd, reggel 8 óra. Ünnepl?ben kell jönni és maszkot is hozni. Az évnyitó után 3 óra osztályf?nöki lesz. A saját 2-es termünkben.

Azon a héten ideiglenes órarend lesz, mert a vírushelyzet miatti kedves iránymutatást be kell tartanunk és még nem tudni, hogy fogjuk ezt megoldani. Lehet csoportbontások lesznek, dolgozunk ezen.

Az osztályok nem fognak vándorolni, marad mindenki egész nap a saját termébe, kivétel a tesi, számtech,és nyelvi órák.

Valószín? h?mér?t kapunk, és azt hogy ki fogja ezt megtenni, a h?mér?zést, ne kérdezzék.....A bejáratoknál lesz kézfert?tlenít?, melyet kötelez? használni.

Valószín? a szünetek hosszabbak lesznek, de nem tudjuk még azt sem, hogy fog elmenni annyi diák wc-re, a 15 perces szünetben, mert 1-2 gyerek mehet be egyszerre.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.38 másodperc
78,474 egyedi látogató